İletişim Aydınlatma Metni

Giriş

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma

yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla ERCAN ÇELİK ÇELİK GIDA

DAĞITIM VE PAZARLAMA (“gayoor.com”) olarak, çağrı merkezi ve canlı yardım görüşmeleri

başta olmak üzere iletişim süreçleri kapsamında işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri

bilgilendirmek isteriz.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. gayoor.com

tarafından çağrı merkezi ve canlı yardım görüşmeleri başta olmak üzere iletişim kanalları aracılığıyla

toplanan; kimlik (ad, soyad), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, adres),  müşteri

işlem (sipariş ve teslimat numarası, talep, öneri ve şikayet bilgileri) bilgilerinize ilişkin kişisel verileriniz

ve görüşme esnasında paylaşmış olduğunuz diğer bilgiler; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve

şikayetlerin takibi, talep konusu hakkında destek hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli araştırma

ve incelemelerin yapılması, tarafınıza bilgi ve destek hizmetlerinin sunulması, müşteri ve satıcı ilişkileri

yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve

değerlendirilmesi, müşteri ve satıcı memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, ileride doğabilecek

uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak KVKK’nın 5. maddesinin 2.

fıkrasında düzenleme altına alınan ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,

veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ ve ‘’Bir hakkın tesisi,

kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’ hukuki sebepleri uyarınca

işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak müşteri hizmetleri süreçlerinde destek

aldığımız iş ortaklarımızla, tedarikçilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımızla, grup şirketlerimizle ve talep

edilmesi halinde hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat

gereği yetkili kurum ve kuruluşlarla veya yargı mercileri ile paylaşılmaktadır. Ayrıca, canlı yardım

yazışmalarının talep ve şikayet süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile dil desteği sunulması

amaçlarıyla kişi özelinde değerlendirilmeyerek anonim şekilde işlendiğini ve yapay zeka süreçlerinde

destek alınan tedarikçi ile paylaşılabildiğini belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok

edilmesini isteme,

 Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini

talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini

isteme ve

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın

giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Hak ve Taleplerinize İlişkin İletişim

Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi ve sorularınızı  “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları

Hakkında Tebliğ”e uygun olarak, sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz

üzerinden kvkk@gayoor.com adresine göndererek veya İlgili Kişi Başvuru Formu’nun "Başvuru

Yöntemi" başlığı altında yer alan yöntemler ile Şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz talebinizi en geç 30

(otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat

uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki

ücret Şirketimiz tarafından talep edilebilecektir.